Profil advokátskej kancelárie Mirek Karas Law Firm

Advokátska kancelária Mirek Karas Law Firm sa zameriava na oblasť občianskeho práva, obchodného práva, trestného práva a na medzinárodné právo súkromné so špecializáciou na riešenie káuz medzi slovenským a španielskym subjektom. Vzhľadom k tomu, že dlhodobo spolupracuje so spriaznenými advokátmi v Španielskom kráľovstve, poskytuje svojím klientom komplexné právne služby nielen v Slovenskej republike, ale cez partnerské kancelárie aj v Španielskom kráľovstve. Okrem právnych služieb je advokátska kancelária pripravená zabezpečiť tak v Slovenskej republike, ako aj v Španielskom kráľovstve služby notárske, účtovnícke, audítorské, daňové poradenstvo a služby úradného tlmočníka resp. prekladateľa prostredníctvom spolupracujúcich odborníkov, čo oceňujú najmä klienti s podnikateľskými zámermi v druhej krajine (vytvorenie „firmy na kľúč“, správa majetku a pod.).

Samozrejmosťou je komunikácia v anglickom, španielskom a nemeckom jazyku.

Advokátska kancelária pri komunikácii so slovenskými orgánmi verejnej správy využíva zaručený elektronický podpis, čo klientovi výrazne urýchľuje komunikáciu a znižuje náklady na súdne a iné poplatky.

Ďakujeme, že ste si vybrali pre poskytnutie právnych služieb práve našu advokátsku kanceláriu. Veľmi si to vážime a ubezpečujeme vás, že urobíme maximum pre vašu spokojnosť. Radi vám poskytneme právne služby spočívajúce tak v konzultácii, ako aj v praktickej príprave právnych dokumentov či zastupovaní v spore v nasledujúcich právnych oblastiach:

Občianske právo

pracovné právo, rodinné právo, právo nehnuteľností, správa pohľadávok a dlhov, záväzkové vzťahy, ochrana osobnosti, autorské právo, uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za škodu, uplatňovanie dedičských práv, zdravotné právo

Obchodné právo

obchodné záväzkové vzťahy, obchodné spoločnosti, korporátne právo

Trestné právo

obhajoba v trestnom a priestupkovom konaní, zastupovanie poškodeného v trestnom konaní

Medzinárodné právo súkromné

medzinárodnoprávne vzťahy občianske a obchodné

Mediácia

mimosúdne riešenie sporov